Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.opg-hazic.com može se koristiti za privatnu upotrebu bez naknada za korištenje, ali korištenje mora biti u skladu s Uvjetima kupnje navedenim u nastavku.

Pozivamo sve korisnike web stranice da prije korištenja web stranice www.opg-hazic.com te same kupnje ili informiranja o proizvodima pažljivo pročitaju ove Opće uvjete. Korištenjem Internet stranice www.opg-hazic.com potvrđujete da ste upoznati s Općim uvjetima korištenja usluge kupovine na web stranici. Ako s uvjetima niste suglasni, pozivamo Vas da ne koristite ovu web stranicu u svrhu kupnje, informiranja ili bilo koju drugu svrhu.

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1.1. OPĆE ODREDBE

Ovim se Općim uvjetima korištenja uređuje korištenje naše usluge te odnos između Posjetitelja stranice, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijenu proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka te drugih pitanja vezanih uz korištenje naše web stranice. Uvjeti su primjenjivi na sve ugovore između Kupaca i Prodavatelja. Svaka promjena ovih Uvjeta od strane Kupaca mora biti pismeno dogovorena sa Prodavateljem. Prihvaćanjem isporučene robe, Kupac prihvaća ove Opće uvjete korištenja. Sve pritužbe mogu se slati putem elektronske pošte na e-mail adresu info@opg-hazic.com.

1.2. DEFINICIJE

Kupac je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge  OPG Tatjana Hažić, te putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na stranici www.opg-hazic.com

Prodavatelj je  OPG Tatjana Hažić, Jurovčak 72, 40313 Sv. Martin na Muri, OIB: 13387708743, Žiro račun: HR8623400091160505808, upisan u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, služba za gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove.

Posjetitelj web stranice: osoba koja putem sredstva elektroničke komunikacije pristupi stranici www.opg-hazic.com, te bez registracije pregledava ponudu.

Roba označava proizvode koje je Kupac suglasan kupiti od Prodavatelja.

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda na web stranici

www.opg-hazic.com

Proizvodi: svi proizvodi koji su postavljeni na web shop, a koje je moguće kupiti putem online kupovine

Ugovor označava pisani akt između Kupca i Prodavatelja, a uključuje ove Opće uvjete korištenja.

1.3. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, primanjem elektroničke pošte s izjavom Kupca o prihvaćanju ponude odnosno u trenutku zaprimanja narudžbe. Ugovorom o kupoprodaji smatra se izdani račun koji će Kupcu biti dostavljen s naručenim proizvodom/ima.

1.4. PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o obveznim odnosima, te s podacima objavljenim na internet stranici www.opg-hazic.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača. Korištenjem web stranice Korisnik pristaje na Opće uvjete te ih prihvaća. Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi mogla proizaći iz razloga što kupac nije pročitao Opće uvjete.

ODGOVORNOSTI

Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zbog korištenja Internet stranice, ili zbog zlouporabe sadržaja na Internet stranici.

Izmjena Općih uvjeta

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda te druge podatke vezane uz Internet trgovinu, ako isto objavi na vlastitoj web stranici.

Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a one djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost zakonskog zastupnika. U slučajevima postupanja suprotnim ovoj odredbi, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Točnost podataka

Korisnici su dužni Prodavatelju dati točne, važeće i potpune podatke radi izvršavanja obaveza iz Ugovora o kupoprodaji.

Zaštita prava i prijava

Prodavatelj se obvezuje poštovati prava intelektualnog vlasništva i trećih osoba.

Obaveza obavještavanja

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Isključenje od odgovornosti

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi ili bilo kojeg drugog problema nastalog zbog neispravnih i netočnih podataka Kupaca, kao niti za nastala oštećenja.

PROCES KUPOVINE

Kupovina se izvršava punjenjem elektronske košarice, odabirom količine, načina dostave te upisom detalja za naplatu. Upisom podataka Kupac potvrđuje da u potpunosti prihvaća Opće uvjete, jamči pouzdanost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te Prodavatelju daje suglasnost da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te iste podatke može obrađivati za potrebe evidencija, stvaranja baza kupaca, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unaprjeđenja usluga, zaštite interesa Korisnika i Prodavatelja kao i sprečavanja eventualne zloupotrebe.

Ukoliko roba koju je Kupac naručio nije raspoloživa, bit će o tome obaviješten putem elektronske pošte ili telefonom. U tom slučaju omogućit će se Kupcu da naruči drugu robu ili otkaže narudžbu i u roku od 14 dana primi povrat uplaćenog iznosa (ukoliko je uplata izvršena).

Minimalna narudžba iznosi 200,00 kuna.

Nakon narudžbe Kupca, Prodavatelj će potvrdu o istoj poslati kupcu putem elektronske pošte koja će također sadržavati detaljne opise i cijenu proizvoda.

Kupac ima pravo odustati od kupnje. U slučaju da je Prodavatelj već poslao robu, kupac ju je obvezan vratiti o svom trošku na adresu prodavatelja.

Ukoliko Kupac želi kupiti proizvod kojeg trenutno nema u ponudi, može se obratiti putem elektronske pošte. Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku informirati Kupca o dostupnosti traženog proizvoda.

CIJENE I PLAĆANJE

Prodavatelj se obvezuje jasno i vidljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan i PDV. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene i uvjeti plaćanja vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se mijenjati bez prethodne najave.

U trenutku kupnje, Kupcu će biti prikazani dostupni načini plaćanja robe (plaćanje po predračunu – Internet bankarstvo, opća uplatnica).

Plaćanje po računu označava sljedeće: nakon potvrde narudžbe, Kupac će na e-mail adresu primiti račun. Uplatu po predračunu Kupac može izvršiti općom uplatnicom u svim poslovnicama banaka, FINA-e, uredima Hrvatske pošte ili internet bankarstvom.

Isporuka robe vrši se nakon primljene uplate, tj. kako je definirano Ugovorom između Kupca i Prodavatelja.

Tvrtka izdaje račun sa svim podacima o Kupcu. Moguće je i izdavanje R1 računa.

Cijena u koju su uključeni troškovi dostave, bit će prikazana u košarici prije potvrđivanja narudžbe.

4.1. Račun

Račun će biti poslan na e-mail kupca.

5.Reklamacije i podnošenje prigovora

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj svim Kupcima omogućuje da sve prigovore uputi na adresu elektroničke pošte info@opg-hazic.com ili na adresu Prodavatelja Jurovčak 72, 40313 Sv. Martin na Muri. Na sve prigovore i reklamacije Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.

 • Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Materijalni nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

 1. Dostava

Na Internet stranici www.opg-hazic.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske ali i području Europske unije, što podrazumijeva i uvećani trošak slanja paketa za područje EU.

Ukoliko Kupac ima ugovor s određenom prijevozničkom službom, potrebno je prilikom sastavljanja ugovora sa Prodavateljem to napomenuti kako se troškovi dostave ne bi računali.

Naručene proizvode Prodavatelj isporučuje u roku od 7 radnih dana. Dostavni rok počinje teći kada Kupac dobije potvrdu o svojoj narudžbi.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni ili poslovni objekt. Proizvodi će biti zapakirani tako da se ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati i napisati zapisnik o nastaloj situaciji te pismenim putem poslati na mail adresu info@opg-hazic.com kao i mail prijevozničke tvrtke. Kupac može odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Ukoliko je roba oštećena ili nije u skladu s narudžbom, Kupac treba u roku od 7 dana o tome obavijestiti Prodavatelja.

Prilikom preuzimanja proizvoda Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod.

 1. Pravo Kupaca

Kupac ima pravo odustati od kupnje. Kupcu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti potrošača. Prodavatelj se Kupcu obvezuje pružiti zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci strogo se čuvaju i koriste se samo u svrhu kupnje i prodaje proizvoda Prodavatelja u skladu sa ovim Općim uvjetima korištenja.

 1. Pravo Prodavatelja

Prodavatelj ima pravo promijeniti cijene svojih proizvoda. Prodavatelj ne snosi odgovornost za povlačenje proizvoda s tržišta, kao ni ukoliko je nanesena šteta Kupcu zbog neraspoloživosti nekog proizvoda. Prodavatelj se obvezuje da će poštivati sve točke Općeg uvjeta korištenja.

 1. Raskid Ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od Kupca. Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, a u kojoj navodi svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, te adresu elektroničke pošte. Izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta. U slučaju raskida, svaka strana dužna je vratiti ono što je na temelju ugovora primila. U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je isporučenu robu dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu Prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca o raskidu ugovora sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je platio temeljem Ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza ako je isti različit od standardnog prijevoza koji je ponudi Prodavatelj, te mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao Prodavatelju.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora je da proizvod nije bio korišten.

 • Povrat proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu Jurovčak 72, 40313 Sv. Martin na Muri. Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 • Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka skupljenih kroz narudžbe na web stranici www.opg-hazic.com, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te drugim propisima.

 • Prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka

Korisnik i Kupac web stranice upisom svojih podataka u polja za narudžbu daju osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za kupnju. Prema navedenom, Prodavatelj može sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka obrađivati i koristiti podatke za vlastite potrebe. Isto tako, Prodavatelj navedene podatke može davati trećim osobama za izvršavanje usluge, radi zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te radi sprječavanja eventualnih zlouporaba. Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je potrebno za svrhe predviđene ovim Uvjetima, te će nakon isteka roka osobne podatke uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima. Prodavatelj se obvezuje da osobne podatke neće razotkriti prema trećim osobama, osim u slučajevima koji su nužni za izvršavanje usluge, radi zaštite interesa te sprečavanja zlouporaba. Prilikom davanja osobnih podataka, Kupci jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće davati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Isto će učiniti samo u slučaju traženog uvoda od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske za potrebe istražnih radnji temeljem sudskog naloga. Prodavatelj ne odgovara za slučajne pogreške ili više sile te druge objektivne okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će poteškoća biti uklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

 • Izmjene općih uvjeta i ostale odredbe

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave, a Korisnici se obvezuju iste provjeriti prilikom korištenja web stranice. Za online kupovinu Opći uvjeti počinju važiti u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom.

Prilog 1. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa kupca:

Prima:

OPG Tatjana Hažić

Jurovčak 72, 40313 Sv. Martin na Muri

Adresa elektroničke pošte: info@opg-hazic.com

Telefon: +385 99 219 94 11

Ja,____________________________________________ ovim izjavljujem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu broj _________________.

Datum:

Potpis kupca: _________________

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Zatvori
Sign in
Zatvori
Košarica (0)

Nema proizvoda u košarici. Nema proizvoda u košarici.

Jezik